top of page

תנאי שימוש באתר

שימוש בכל דף ודף באתר או באיזה שירות או פעילות אחרת באתר כפוף לתקנון זה ומשכך חשובה במיוחד קריאת התקנון באופן קפדני והבנתו. השימוש כאמור מעיד כי קראת את התקנון ונתת לו את הסכמתך המלאה.
 

●       כללי

1.      "המקום של בתאל – אוכל עם כוונה" הפועל בכתובת: https://www.batels-place.com/ (להלן: "האתר") מציע ללקוחותיו להנות ממידע, פוסטים, סרטים, הרצאות, ספרים, סרטונים, פודקאסטים, ערוצי יוטיוב, סדנאות ומאמרים מרתקים ומקדמים בתחום המזון הבריא וחווית האירוח הביתית.

2.      לצורך הנוחות, קריאת התקנון מונגשת באמצעות כותרות, אך הן משמשות אך ורק לצורך ניווט ומציאת הנדרש בתקנון, ולא ישמשו לצורך פרשנות התקנון. בכל מקרה, בכל סתירה בין כותרת לבין תוכן התקנון – יגבר תוכן התקנון.

3.      מטעמי נוחות, מנוסח התקנון בגוף שני, אך הוא מופנה ומחייב את כל המשתמשים ו/או מי מטעמם בשירותים והפעילויות השונות של האתר. כמו כן, תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך הם מתייחסים כמובן הן לנשים והן לגברים כאחד.

4.      מובהר כי כל המידע המופיע באתר זה עשוי להתעדכן מעת לעת, בהתאם לשיקול דעת הנהלת האתר. חל עליך איסור לעשות שימוש בלתי חוקי במידע, לערוך אותו או לעשות בו שינויים מכל מין וסוג.

●       שירותים ופעילויות ספציפיות של האתר

5.      השירותים והפעילויות השונות של האתר אשר מוצעים למשתמשים באתר כוללים גישה לסדנאות בישול ויצירה שפותחו על ידי הנהלת האתר, לרבות תכנים שמקורם בצדדים שלישיים (לדוגמה מתכונים), וכן חנות וירטואליות לרכישת שירותים או מוצרים נוספים (להלן - "השירותים" או "שירותי האתר").

6.      גישה לשירותי האתר עשויה להצריך מחשב ו/או מכשיר תקשורת אחר (כגון מכשיר טלפון-חכם, טאבלט וכד'). עליך לדאוג כי התוכנות הרלוונטיות לצפייה באתר יותקנו ויעודכנו כנדרש על המכשיר שבאמצעותו אתה מבקש לצרוך את השירותים. האתר אינה מבטיח שתוכן השירותים יהיה זמין ו/או נגיש בכל מכשיר או פלטפורמה.

7.      המוצרים והשירותים אשר יוצעו במסגרת האתר יכללו כל סחורה ו/או שירות אשר תבחר הנהלת האתר להציע לציבור הגולשים בתמורה ו/או שלא בתמורה, לפי שיקול דעתה הבלעדי של הנהלת האתר. המידע אשר אליו מתייחסות הוראות תקנון זה (בין אם המידע יוצג על ידי האתר ובין אם המידע ימסר על ידך לאתר כאמור בתקנון זה) כולל כל כיתוב ו/או אלמנט חזותי ו/או אלמנט שמע ו/או עיצובם/עיבודם/עריכתם/דרך הצגתם, בכל מדיה דיגיטלית או אחרת, ובכלל זה מלל, תמונות, ציורים, אלמנטים גראפיים, רישומים, הדמיות, דגימות, קבצי קול או וידאו, נתונים, תוכנה, קובץ, קוד מחשב, פורמט, ממשק, תו וכיוצ"ב (לעיל ולהלן: "מידע"). בכל מחלוקת פרשנית ונוכח הקצב המהיר בו חלים שינויים טכנולוגיים, מוסכם כי המונח "מידע" יפורש באופן הנרחב ביותר ובהתאם לעת הרלוונטית.

8.      מפעם לפעם הנהלת האתר עשויה לקיים פעילויות ספציפיות, מסחריות ואחרות בפלטפורמות שונות לרבות בדפים או חלקים של האתר (להלן: "פעילות ספציפית"). לפעילות ספציפית עשויים להיות תנאי שימוש ספציפיים ו/או שונים מהתקנון ו/או המוסיפים על התקנון. במקרה של סתירה בין תקנון זה לבין תקנון של פעילות ספציפית של האתר – יגברו הוראות התקנון הספציפי.

 

●       קניין רוחני

9.      מובהר כי שירותי האתר, הפעילויות השונות במסגרתו, המוצרים והמידע, כוללים קניין רוחני של הנהלת האתר, לרבות סימני מסחר, זכויות יוצרים, זכויות פטנטים, סודות מסחריים, זכויות הבעלות ו/או השימוש במידע לרבות זכויות ההפצה וכל קניין רוחני אחר מכל מין וסוג במידע, ולך לא תהיה כל זכות מכל סוג במידע, מלבד הזכות לשימוש במידע לצרכיך האישיים בלבד, באופן סביר ומקובל, הכל בהתאם לתנאי תקנון זה.

10.   בכל מקרה מובהר כי אין להעתיק, לצלם, לשכפל, להפיץ, לשווק, לשתף, להשתמש או למסור לאחרים את המידע ו/או לעשות בו כל שימוש מסחרי או לא מסחרי אחר (לרבות תמונות ומידע לגבי מתכונים שהתקבל בסדנאות הבישול הביתי), בלא קבלת הסכמה מפורשת של הנהלת האתר מראש ובכתב. מבלי לגרוע מכלליות האמור, הכוונה גם לפרסום ברבים של כל פלט של המידע, בין שהוא מודפס ובין שהוא ניתן כקובץ על גבי אמצעים מגנטיים או בכל צורה אחרת.

11.   אין באמור באתר או בתוכן המופיע בו, באופן מפורש או בעקיפין, כדי להוות הרשאה ו/או רישיון ו/או זכות לעשות שימוש בזכויות הקניין הרוחני של הנהלת האתר בלא אישור מראש ובכתב של הנהלת האתר.

12.   האתר עשוי לכלול שמות מוצרים, מותגים, סימני מסחר רשומים או שאינם רשומים ולוגואים (להלן: "הסימנים"). סימנים אלו הינם רכושם של בעליהן בלבד. אין דבר באתר, באופן ישיר או עקיף, המהווה הרשאה ו/או רישיון ו/או מתן זכות שימוש בסימנים אלו בלא רשות מפורשת ובכתב של בעלי הסימנים ו/או בעלי הזכויות בסימנים בקשר לשימוש זה.

●       שיתופי פעולה עם צדדים שלישיים

13.   במסגרת כלים אשר מוטמעים באתר יתכן ותידרש הסכמתך לקבלת הודעות קופצות (Push notification – להלן: "הודעות קופצות"). ככל שתבחר לתת הסכמה כאמור, אזי הסכמתך תחשב משום הסכמה לקבלת הודעות קופצות ו/או אחרות, בכל שעה של היום ובכל מקום שבו תשהה. לתשומת לבך, מתן הסכמה כאמור כוללת גם הסכמה לקבל פרסומות ו/או ידיעות בעלות גוון שיווקי ו/או מסחרי.

14.   בכל מקרה, הסכמתך לעשות שימוש בשירותי האתר כוללת הסכמה להיחשף לפרסום ו/או תכנים מסחריים ו/או שיווקיים שונים, לרבות באמצעות פרסום באתר ו/או הודעות קופצות ו/או פירסום "באנרים" ו/או כתבות פירסומיות ו/או כתבות בעלות תוכן שיווקי ו/או כל שימוש ו/או פרסום אחר שהנהלת האתר תמצא לנכון כגון: pop up, pop under, פירסום קולי, וידאו וכו' ו/או פרסום בכל דרך אחרת, קיימת או עתידית.

●       תנאי השימוש במידע המופיע בשירותי האתר

15.   אתה מתחייב שלא לפרוץ ולא לנטרל כל אמצעי בטיחות או קוד אבטחה, מכל מין וסוג שהוא, נוכחי או עתידי, אשר קיימים בשירותי האתר. חל עליך איסור להפעיל כל יישום מחשב או אמצעי אחר לצורך בידוד, סריקה או ליקוט של מידע או תכנים משירותי האתר לרבות לצורך יצירת מאגר או אוסף, הצגה או שידור מחדש של המידע, הצגת המידע בתוך מסגרת (Framing), הצגת המידע או תכנים ללא פרסומות או תכנים מסחריים אחרים, קישור המידע או האתר לתוכן אחר, הטמעת מידע (Embedding) וכיוצ"ב.

16.   ככל שימסר לך מידע, אתה מתחייב לשמור על המידע ולנקוט את כל אמצעי הזהירות הנדרשים לשם מניעת אובדנו ו/או הגעתו לידי אחר.

 

 

 

●       הגבלת אחריות

17.   הנהלת האתר אינה אחראית לכל שימוש שתעשה באתר (לרבות במתכונים, בסדנאות, בפודקסטים ובכל מידע זה או אחר המופיע באתר), ואין בשירותי האתר כדי להקנות לך ו/או למי מטעמך זכות הסתמכות על המידע ללא בדיקתו באופן עצמאי. בכל מקרה, הנהלת האתר לא תישא באחריות אשר נובעת מהסתכמות ישירה ו/או עקיפה כאמור.

18.   זאת ועוד, הנהלת האתר לא תישא בכל אחריות לטעויות שיחולו במידע ואין בפרסומן משום המלצה ו/או חוות דעת לפעול באופן מסוים או להימנע מפעולה באופן מסוים. גם בעניין זה, כל הסתמכות על המידע תהיה באחריותך בלבד. בכלל האמור הנהלת האתר ו/או בעליה אינה אחראית לתגובות משתמשים/עדויות צרכנים או שימושים שיעשו אחרים (לרבות במקרים של לשון הרע/הוצאת דיבה).

19.   מודגש בזאת, כי עליך החובה הבלעדית למסור להנהלת האתר ו/או למי מטעמה כל מידע "רגיש" אודותייך הקשור ו/או נוגע להשתתפותך בסדנאות הבישול הביתי וזאת בטרם הרשמתך לסדנה. מובהר כי אין ולא תהיה להנהלת האתר כל אחריות לגבי מקרים של אלרגיות/גלוטן העשויים להתרחש עקב השתתפות בסדנאות הבישול הביתי וכן אינה נושאת באחריות לגבי כל מה שקשור באופן הכנת המזון (לרבות קלקול קיבה, תחושות חוסר נוחות וכיוצ"ב).

20.   למרות שהנהלת האתר משתדלת לפעול באופן שבמסגרתו המידע המוצג בו יהיה נכון ומדויק ככל שניתן, הרי שייתכנו ליקויים ו/או טעויות ו/או אי דיוקים ו/או שיבושים במידע ו/או בדרך העברתו לגולש. כל זאת עלול לנבוע מסיבות שונות וביניהן תקלות טכניות ו/או טעויות אנוש ו/או בשל צדדים שלישיים ו/או מכל טעם אחר. ליקויים או טעויות או שיבושים וכדומה, כאמור, אף עשויים לחזור על עצמם, בכלל ואף לאחר שתוקנו.

21.   בכל מקרה, האתר, לרבות מנהליו, עובדיו וכל מי מטעמו, לא יהיו אחראים בגין כל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם לך ו/או לכל מי שעושה שימוש במידע יחד איתך ו/או לכל צד שלישי אחר בגין השימוש בשירותי האתר ו/או במידע ו/או בתוכנו.

●       דיוור ישיר ושירותי דיוור

22.   שירותי האתר כוללים, מפעם לפעם, גם שירותי דיוור אלקטרוניים ואחרים (לרבות באמצעות רשת האינטרנט ורשתות הסלולר ובכל דרך אחרת, קיימת או עתידית, ובכלל זאת קבלת ניוזלטר). דיוור שכזה יכלול דיוור כללי ו/או פרסומי, ישירות למשתמש בשירותים אלו, בהתאם להוראות ולהנחיות שיתנו על ידי האתר מעת לעת (להלן: "הדיוור"). הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לבצע את הדיוור בעצמה או באמצעות שירותי דיוור אשר יסופקו על ידי הצדדים שלישיים.

23.   בהסכמתך להיות מנוי על שירות הדיוור ובמתן הסכמתך לתקנון זה, אתה מצהיר ומאשר שידועות לך הוראות תיקון מס' 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשס"ח – 2008, וכי אתה מסכים במפורש שיישלח לך ע"י האתר דיוור, בכל הדרכים המנויות בחוק (לרבות פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטי, הודעה אלקטרונית או הודעת מסר קצר) ו/או בכל דרך עתידית רלוונטית.

24.   אתה תוכל להתנתק מהשירות בכל עת, על ידי פניה בדרכים הקבועות בחוק, וכן ע"י פנייה לשירות הלקוחות של האתר. ככל שתבחר להתנתק, תוכך להירשם מחדש לשירות האמור באמצעות פנייה חוזרת לשירות הלקוחות של האתר.

●       רכישת שירותים ומוצרים

25.   שירותי האתר עשויים לכלול מכירת שירותים או מוצרים שונים (למשל סדנאות בישול ביתי או ספרים). ככל שתבחר לרכוש שירותים או מוצרים כאמור, תידרש למסור לאתר פרטים שונים כתנאי לביצוע העסקה, לרבות הפרטים הבאים: שם פרטי, שם משפחה, ת.ז./ ח.פ., טלפון, יישוב, דואר אלקטרוני, כתובת למשלוח המוצר וכתובת לקבלת חשבונית מס/קבלה. הנך מתחייב שכל הפרטים שתמסור כאמור יהיו נכונים ומדויקים, הן לצורך קבלת המוצר או השירות הרלוונטי והן לצורך יצירת קשר עמך או זיהוי שלך.

26.   לאחר מסירת הפרטים כאמור, אתה תופנה לעיתים לתשלום באמצעות כרטיס אשראי או העברה בנקאית להנהלת האתר, אשר לאחריו תקבל הודעת אישור על ביצוע הזמנתך. כל עוד לא נקבע אחרת – תשלום התמורה יבוצע בתשלום אחד בלבד.

27.   מדיניות ביטולים - מובהר כי לאור אופי המוצרים והשירותים המופיעים באתר, חוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 (לרבות תקנות ביטול עסקה) לא חלים על המוצרים/שירותים אשר סופקו לצרכן על ידי האתר לאחר רכישתם. מבלי לגרוע מהאמור, הינך רשאי לבטל את השתתפותך בסדנה פרונטלית עד 5 ימים לפני מועד התחלת הסדנה (120 שעות). ההודעה על הביטול תתבצע בכתב לכתובת המייל batelsplace@gmail.com או דרך הלינק "צור קשר" באתר.

28.   מובהר כי במקרה של ביטול השתתפות סדנה פרונטלית, תוכל לבחור בין אחת משתי האפשרויות: 1. ביטול עם קבלת החזר כספי בהתאם לגובה הרכישה זאת בתנאי שנותרו יותר מ 5 יום למועד הסדנה. מסכום זה רשאית הנהלת האתר לנכות 5 אחוז בגין עמלות אשראי; או 2. דחייה המועד להשתתפות בסדנה במועד אחר, בהתאם לזמינות הסדנה המבוקשת ולהימצאות מקומות פנויים.

29.   להסרת ספקות, מובהר כי בביטול עד 3 ימים (72 שעות) מראש ישנה אפשרות לקבלת החזר כספי בסך של 80% או לדחות את ההשתתפות לתאריך אחר בתוספת 10% ממחיר הסדנה. כאשר, ביטול השתתפות בסדנה ע"י הלקוח בפרק זמן קטן מ-72 שעות לפני מועדה, אינו אפשרי ואתה תחויב בסכום ההרשמה המלא ולא יאפשר אף אחת מחלופות הבחירה המצוינות בסעיפים מעלה.

30.   מבלי לגרוע מהאמור, ל"המקום של בתאל - אוכל עם כוונה" זכות מלאה לבטל סדנה ו/או לדחותה למועד אחר, וזאת מסיבות שונות. במקרה כזה הנהלת האתר תשלח הודעה למשתתפים עד 48 שעות לפני מועד הסדנה (הודעה כאמור יכולה להימסר באמצעות טלפון ו/או בכתב דרך המייל / הודעת וואטספ) והמשתתף יוכל לבחור בין קביעת מועד חדש לסדנה/החזר כספי.
גם במקרה של ביטול סדנה בפחות מ48 שעות עקב מחלה / מזג אוויר קיצוני / במקרה של ביטול רוב המשתתפים ברגע האחרון המשתתף יוכל לבחור בין קביעת מועד חדש לסדנה/החזר כספי.

●       הוראות כלליות

31.   הנהלת האתר שומרת על זכותה לשנות את הוראות תקנון זה וכללי השימוש בשירותי האתר מזמן לזמן, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. כל שינוי כאמור יחייב את המשתמשים מרגע פרסומו באתר האתר.

32.   תקנון זה יהווה את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך ו/או מי מטעמך לבין האתר ו/או מי מטעמה. אתה מצהיר בזאת כי אתה מודע לתקנון זה, כי קראת את כל הוראותיו ואתה מסכים להן, וכי לא תהיה לך כל טענה ו/או תביעה כנגד האתר.

33.   אתה מתחייב לפצות ו/או לשפות את הנהלת האתר בגין כל נזק ו/או הוצאה (לרבות הוצאות משפטיות) שייגרמו לה עקב הפרת הוראות תקנון זה ו/או פגיעה בזכויות האתר ו/או פגיעה בזכויות צד שלישי עקב שימושך בשירותי האתר שלא בהתאם להוראות תקנון זה.

34.   מקום השיפוט הבלעדי בכל עניין ומחלוקת בכל הנוגע לשירותים באתר, יהיה בית המשפט המוסמך בתל-אביב, אשר ידון בעניין בהתאם לדיני מדינת ישראל.

35.   לפניות בנושא נגישות האתר ניתן ורצוי לפנות אלינו בלשונית "צור קשר" המופיעה בתחתית האתר.

bottom of page